Giới hạn của Tubiet.com

Link: Limit.tubiet.com

Vì sao chúng tôi chỉ có thể cấp 20 tên Name.tubiet.com mỗi tuần?

Xin lưu ý: mỗi tuần chúng tôi chỉ cấp được tên miền Tubiet.com cho 20 người bởi vì website YourName.tubiet.com được tạo bằng Google sites và bị Google giới hạn mỗi tuần chỉ được trỏ 20 tên miền phụ cho một miền chính. (Vui lòng xem phần "Respond to an error message" trong trang này: "You’ve reached the maximum number of URLs for this domain: There is a limit of 20 mappings made per week for your URL")

Vì vậy chúng tôi ưu tiên trỏ tên miền trước cho những người có DanhHieu.com, nổi tiếng, uy tín, và tài trợ nhiều nhất. 

Có thể trích dẫn trang này bằng tên miền limit.tubiet.com